Správa nemovitostí


Správu nemovitostí zajišťuje společnost Bartoň a Partner s.r.o. nejen pro vlastníky nemovitostí, tedy fyzické a právnické osoby či města a obce, ale i pro společenství vlastníků jednotek a družstva. V oblasti správy a údržby bytových domů zajišťujeme zejména:

 • Pasportizaci domu a bytových jednotek, včetně pravidelné aktualizace.
 • Vedení přehledu vlastníků jednotlivých bytů. Vedení přehledu vlastníků jednotlivých nebytových prostor a účelu jejich využití.
 • Předpis a evidenci plateb do fondu oprav, záloh na služby a poplatků, včetně úhrad za služby spojené s vlastnictvím a užíváním jednotek.
 • Roční vyúčtování záloh za služby a ostatních plnění na jednotlivé jednotky v souladu s platnou legislativou.
 • Roční vyúčtování hospodaření domu.
 • Dodávky energií a služeb potřebných pro provoz domu (dodávky tepla a teplé vody, elektřiny, studené vody, úklidu, apod.).
 • Provedení technických revizí a prohlídek dle platných předpisů (hromosvody, elektroinstalace, požární hydrant, hasicí přístroje, rozvody plynu, apod.).
 • Provedení oprav a revizí výtahů a zdvihacího zařízení, pokud se ve spravované nemovitosti provozují.
 • Provádění drobné údržby.
 • Evidenci nedoplatků a jejich mimosoudní vymáhání.
 • Součinnost s výborem SVJ při soudním vymáhání pohledávek.
 • Pojištění nemovitosti na základě ekonomicky nejvhodnější nabídky a aktualizace pojistné smlouvy.
 • Hospodaření s účtem domu na základě smluvního ujednání (provádění úhrad).
 • Součinnost při uzavírání dodavatelských smluv spojených se spravovanou nemovitostí.
 • Součinnost při zajišťování dalších činností spojených se spravovanou nemovitostí (výběrová řízení, stavební řízení, výběr dodavatelů, účast správce na shromážděních, apod.).
 • Vypracování plánu oprav.
 • Archivace dokladů k nemovitosti v prostorách správce.
 • Provoz nepřetržitého dispečinku pro hlášení poruch mimo pracovní dobu.
 • Vedení účetnictví, včetně mzdové agendy (odměny členům výboru) a sestavení účetní závěrky.