Fyzická ostraha


Prostřednictvím fyzické ostrahy zabezpečujeme ochranu majetku zákazníka před jeho odcizením, poškozením nebo zničením. Ostrahu provádí výhradně zaměstnanci, u kterých je prověřována trestní bezúhonnost, a  kteří splňují podmínky odborné způsobilosti dle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Každý zaměstnanec ostrahy tedy musí absolvovat zkoušku odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (kód 68-008-E) dle národní soustavy kvalifikací.

Mimo běžných činností, vyplývajících logicky z činnosti strážného, jako jsou kontrola osob a vozidel, vydávání klíčů, obchůzková činnost apod., musí být zaměstnanci schopni zejména:


 • obsluhovat technické bezpečnostní systémy,
 • provádět úkony k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob,
 • uplatňovat zásady součinnosti se složkami IZS, zejména s Policií ČR,
 • aplikovat základy právních předpisů pro činnost strážného,
 • používat osobní bezpečnostní prostředky,
 • vést dokumentaci o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách.

Kontrola zaměstnanců je, kromě fyzické kontroly nadřízenými, zajišťována rovněž prostřednictvím on-line systému obchůzkové kontroly.

On-line obchůzkový systém

Ke zvýšení kvality fyzické ostrahy v objektech zákazníků zavedla společnost Bartoň a Partner s.r.o. on-line obchůzkový systém, který přenáší veškeré informace z objektu s fyzickou ostrahou v reálném čase a to pomocí technologie přenosu dat GPRS a na dispečink PCO. Základním prvkem on-line obchůzkového systému je revoluční obchůzkový systém ActiveGuard s vyhodnocovacím softwarem KronosGuard Net, který společně s dispečinkem Pultu centralizované ochrany přenáší a vyhodnocuje informace přijaté z objektu fyzické ostrahy.

Díky tomuto systému:

 • nepřetržitě kontrolujeme, zda zaměstnanci fyzické ostrahy na objektu vykonávají obchůzkovou činnost dle směrnic,
 • pomocí tlačítka „Tíseň“ informuje fyzická ostraha dispečink o narušení objektu a o nutnosti vyslání zásahové jednotky či přivolání Policie ČR,
 • pomocí kontrolního bodu bdělosti nepřetržitě kontrolujeme, že je ostraha na objektu po celou dobu v pořádku,
 • můžeme být kdykoli a kdekoli s ostrahou spojeni pomocí hlasové komunikace,
 • je veškerá historie průběhu fyzické ostrahy objektu ihned k dispozici,
 • nepřetržitě kontrolujeme včasnost nástupů zaměstnanců fyzické ostrahy a intervaly střídání směn,
 • zařízení okamžitě informuje dispečink o částečné či plné nefunkčnosti zařízení, přičemž je schopné rozpoznat snahu o záměrné poškození kterékoli části systému.